Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Versie 30-01-2023

CWB staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Daarnaast hechten wij waarde aan een eerlijke en transparante dienstverlening. Om deze redenen vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens CWB verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Dit proberen we zo overzichtelijk mogelijk te omschrijven in deze privacyverklaring.

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

CWB, gevestigd aan de Achtseweg Zuid 159H te Eindhoven, is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat wij een informatieplicht hebben jegens de personen van wie wij gegevens verzamelen en verwerken.

Van wie verwerken wij gegevens?

Het CWB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

Bezoekers en gebruikers van onze website

Wij verzamelen een aantal gegevens van u wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast verzamelen we uw gegevens om de door u gevraagde informatie of publicaties af te handelen.

Deze informatie verwerken we:
Met uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde onthouden of intrekken.

Participanten

Als u Participant bent van CWB, verzamelen we gegevens van u en de organisatie waar u werkzaam bent. Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

Deze informatie verwerken we:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om de overeenkomst(en) die we met u zijn overeengekomen goed te kunnen uitvoeren;
 • Om de gebruikersvoorwaarden ten behoeve van het platform goed te kunnen uitvoeren;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat bestaat en op basis waarvan we een invulling geven aan onze bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken;
 • In een enkel geval: met uw toestemming.

Zakelijke relaties en dienstverleners

Het netwerk van CWB bestaat uit een groot aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen, verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Deze informatie verwerken we:

 • Om de overeenkomst(en) die we met u zijn overeengekomen, goed te kunnen uitvoeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat bestaat en op basis waarvan we een invulling geven aan onze bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken;
 • In een enkel geval: met uw toestemming.

Bezoekers en gebruikers van onze website

Onze website is ons visitekaartje voor de digitale wereld. Om die reden willen we dat onze website optimaal werkt voor alle bezoekers en dat we u tevens een middel kunnen bieden om met ons in contact te komen. Om dit te realiseren verwerken wij een aantal gegevens van u.

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers zowel direct, als indirect. Direct wanneer u gegevens aan ons versterkt via onze website. Indirect door middel van cookietechnologie.

COOKIES

CWB maakt gebruik van verschillende cookies. Zo gebruiken we cookies om ons websiteverkeer te analyseren, om uw voorkeuren op te slaan, om functies voor social media te bieden en voor marketingdoeleinden. Cookies zijn informatiebestanden die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen via de webbrowser.

Om inzicht te geven in alle cookies hebben we ook een Cookieverklaring opgesteld. Hierin vindt u informatie over de soorten cookies, hun doel, aanbieders, type en vervaltermijn.

Wanneer u onze website bezoekt, krijgt u de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of akkoord te gaan met gebruik van alle cookies. Dit kunt u doen door op het paperclipje rechtsonderaan de pagina te klikken.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Afhankelijk van de gegevens die u, via onze website, aan ons verstrekt en afhankelijk van de cookies die u accepteert, verzamelt het CWB de volgende gegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Bedrijf waar u werkt

Deze informatie verwerken we om:

 • Onze website en de dienstverlening van het CWB te verbeteren;
 • Contact met u op te nemen wanneer u hier om heeft verzocht;
 • De door u aangevraagde informatie of publicaties af te handelen: indien u meer informatie wenst over onze dienstverlening of op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten dan verwerken wij uw gegevens om u reactie te kunnen geven.

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;
 • Leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van de certificering audits

Participanten

CWB is er voor Participanten, door Participanten. Medewerkers (van organisaties) die als Participant bij het CWB zijn aangesloten, spelen een onmisbare rol ten aanzien van het realiseren van ons gemeenschappelijke doel: het cyberweerbaar maken van de Hightechindustrie in Nederland. Om invulling te geven aan deze rol en zodoende gezamenlijk dit doel te bereiken, verzamelen we een aantal gegevens.

Welke gegevens verzamelen we van u?

Bij inschrijving/registratie als Participant van het CWB gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Functie en het bedrijf waarvoor uw werkt
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten

Ten behoeve van het CWB-portal en de IoS/Android CWB-app verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Zakelijke e-mailadressen gebruikers/bezoekers
 • Contactgegevens gebruikers/bezoekers
 • Interesses van gebruikers/bezoekers (bv. in categorieĆ«n)

Deze informatie verwerken we om:

 • U en uw organisatie aan te sluiten bij het CWB, op het besloten portal en de app;
 • U te kunnen voorzien van doelgerichte informatie;
 • U te kunnen verbinden aan geschikte dienstverleners, passend op uw wensen en behoeften;
 • Te kunnen factureren;
 • U te voorzien van communicatie, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen, interne mededelingen en rapportages;
 • U optimaal gebruik te laten maken van het CWB-portal en de CWB-app.

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dit gebeurt alleen wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;
 • Dienstverleners die zijn aangesloten bij het CWB;
 • Leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van online webdiensten zoals het platform.

Zakelijke relaties en dienstverleners

Het netwerk van CWB bestaat uit een groot aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Welke gegevens verzamelen we van u?

 • Naam en contactgegevens
 • Functie en het bedrijf waarvoor u werkt
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor u werkt
 • Motivatie om wel of (tijdelijk) niet samen te werken via CWB

Deze informatie verwerken we om:

 • U te voorzien van informatie en communicatie, waaronder bijvoorbeeld nieuwsbrieven, publicaties of uitnodigingen voor bijeenkomsten en evenementen;
 • De zakelijke relatie met u te onderhouden;
 • Offertes aan te vragen;
 • U in contact te brengen met Participanten c.q. de eind-afnemers van uw diensten;
 • Overbodig c.q. ongewenst contact te voorkomen.

Doorgifte derde partijen

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Het delen van uw gegevens gebeurt alleen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke verplichting hebben. In dat geval delen we gegevens met:

 • Eigen medewerkers en ingehuurde derden;
 • Participanten die zijn aangesloten bij het CWB;
 • Leveranciers waarmee we samenwerken o.a. ten behoeve van onze website en het portal.

Hoe lang bewaart het CWB uw persoonsgegevens?

CWB bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de Participanten Overeenkomst is beĆ«indigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.
 • Indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren.

Uw Privacyrechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens CWB van u verzamelt en gebruikt en u deze wilt inzien, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen;
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het CWB;
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@cwbrainport.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Heeft u een klacht over de wijze waarop CWB uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit tevens melden bij info@cwbrainport.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.


Contactgegevens

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport

Telefoon: +31 6 8311 1210   

E-mail: info@cwbrainport.nl

KVK-nummer: 74007289