Sluiten Close
Sluiten Close
Scroll verder

Privacybeleid

Extern privacystatement Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport​

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport staat ervoor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. Daarnaast hechten wij waarde aan een eerlijke en transparante dienstverlening. Om deze redenen vinden wij het belangrijk dat u precies weet welke persoonsgegevens CWB verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. Dit proberen we zo overzichtelijk mogelijk te omschrijven in dit privacy statement.

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport​

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB), gevestigd op de Brainport Industrie Campus (BIC) te Eindhoven, BIC 1, is verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder andere in dat wij een informatieplicht hebben jegens de personen van wie wij gegevens verzamelen en verwerken.

Van wie verwerken wij gegevens?

Het CWB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van:

1. Bezoekers en gebruikers van onze website

Wij verzamelen een aantal gegevens van u wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens gebruiken we om onze website te optimaliseren en onze dienstverlening te verbeteren. Daarnaast verzamelen we uw gegevens om de door u gevraagde informatie of publicaties af te handelen.

Deze informatie verwerken we:

 • Met uw toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde onthouden of intrekken.

Klik hier voor meer informatie indien u de bezoeker bent van onze website.

2. Participanten

Als u participant bent van Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport, verzamelen we gegevens van u en de organisatie waar u werkzaam bent. Deze gegevens hebben wij nodig om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

Deze informatie verwerken we:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om de overeenkomst(en) die we met u zijn overeengekomen goed te kunnen uitvoeren;
 • Om de gebruikersvoorwaarden ten behoeve van het platform goed te kunnen uitvoeren;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat bestaat en op basis waarvan we een invulling geven aan onze bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken;
 • In een enkel geval: met uw toestemming.

Klik hier voor meer informatie indien u participant bent van het CWB.

3. Zakelijke relaties en dienstverleners

Het netwerk van Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport bestaat uit een groot aantal zakelijke relaties en dienstverleners. Om deze relaties te onderhouden en gemaakte afspraken na te (kunnen) komen, verzamelen wij een aantal gegevens van u.

Deze informatie verwerken we:

 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • Om de overeenkomst(en) die we met u zijn overeengekomen goed te kunnen uitvoeren;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat bestaat en op basis waarvan we een invulling geven aan onze bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering. Hierbij maken we te allen tijde een belangenafweging tussen deze belangen en uw privacy en verwerken we alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de vastgestelde doelen te bereiken;
 • In een enkel geval: met uw toestemming.

Klik hier voor meer informatie indien u een zakelijke relatie of dienstverlener bent van het CWB.

Hoe lang bewaart het CWB uw persoonsgegevens?​

Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in dit privacystatement genoemde doelen te bereiken.

 • De bewaartermijn van onze administratie is zeven jaar, overeenkomstig met de wettelijke verplichting. Dit is inclusief de met u gesloten overeenkomsten en de termijn gaat in nadat de overeenkomst is beëindigd.
 • Wanneer u ons een e-mail stuurt of een vraag stelt via een contactformulier, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Gegevens voor marketingactiviteiten worden maximaal 3 jaar bewaard, nadat er contact is geweest in het kader van het aanbieden van producten of diensten.
 • Indien er op grond van de wet, andere regelgeving of vanwege gerechtvaardigde belangen een langere bewaartermijn van uw persoonsgegevens verplicht of aangewezen is, kunnen wij een langere bewaartermijn hanteren.

Uw privacyrechten

Als u wilt weten welke persoonsgegevens CWB van u verzamelt en gebruikt en u deze wilt inzien, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Tevens heeft u het recht:

 • Om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen,
 • Om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken,
 • Om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CWB,
 • Op gegevensportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij in elektronische vorm van u beschikken, naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraging sturen naar info@cwbrainport.nl. We reageren binnen vier weken op uw verzoek. Heeft u een klacht over de wijze waarop CWB uw persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u dit tevens melden bij info@cwbrainport.nl. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hen bereiken via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in alle detail te doen. Mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen, waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens zullen blijven omgaan.

Contactgegevens

Stichting Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport
Telefoon: +31 6 83111210
E-mail: info@cwbrainport.nl
KVK-nummer: 74007289